Huisregels

Toegang vanaf 18 jaar

Iedere bezoeker dient zich te gedragen volgens de huisregels van Coffeeshop Kruidentuin. Gedurende uw verblijf dient u zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. Dan blijft het hier gezellig en veilig voor iedereen. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte eten, drinkwaren en cannabis te nuttigen. Wij verkopen maximaal 5 gram per dag, per persoon. De maximale bezoektijd bedraagt 1,5 uur en consumptie is verplicht. Legitimatieplicht voor elke bezoeker.

Verboden zijn in ieder geval:


 • Geen toegang voor personen onder de 18 jaar.

 • Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.

 • Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.

 • Handel en gebruik van harddrugs is verboden.

 • Dronkenschap, of andere hinderlijke en aanstootgevende gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen enw aarden c.q. zich profileren als zijnde zwervend.

 • Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.

 • Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen. U word aansprakelijk gesteld.

 • Ongewenst intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.

 • Handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan.

 • Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen.
  Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.

 • Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn verstrekt.

 • Fotograferen en filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

 • Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die bedoeld zijn voor het andere geslacht.

 • Gok- en kaartspelen om geld.

 • Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.

Gedragsregels zijn ook van toepassing op de directe omgeving van coffeeshop Kruidentuin:


 • Niet hangen in de directe omgeving, ook niet in het park.

 • Iedereen moet zich legitimeren, ook als er voor de deur wordt gewacht.

 • Blokkeer niet de weg of trottoir. Parkeer niet dubbel of tegen het verkeer in. Parkeer de auto netjes in een vak of op een plek waar overig verkeer geen last van je heeft.

 • Het trottoir is voor voetgangers, blokkeer het niet met rijwielen en scooters.

 • Lawaai en overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.

Het overtreden van de regels leidt altijd tot directe verwijdering uit de coffeeshop en een verbod voor onbepaalde tijd. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

Wij maken gebruik van camerabewaking. Bezoekers die Kruidentuin betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf worden de opnames als bewijsmateriaal gebruikt.) Wij behouden ons het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot de zaak te weigeren. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de coffeeshop geweigerd worden.